Počet záznamů: 1  

Zdymadlo, jez a vodní elektrárny (Veletov, Česko)

 1. Jméno korporaceZdymadlo, jez a vodní elektrárny (Veletov, Česko)
  Místo Veletov (Česko)
  Události1943 - úprava jezu po povodni
  1950 - úprava jezu po povodni
  1975 - dokončena stavba plavební komory
  1991 - dokončena stavba pohyblivého jezu
  1996 - dokončena stavba elektrárny Povodí Labe
  PopisNa řece Labi, východně od obce Veletov. - Původní jez (dřevěný s kamennou výplní) byl postaven v polovině 16. stol. podle vzoru staropražských renesančních jezů ke vzdouvání vody pro pohon zdejších mlýnů a pily. Umožňoval také dopravu dřeva náhonem do Starého Kolína a dále pod kopec Kaňk u Kutné Hory. Ve 20. stol. několikrát poškozen velkými povodněmi, následně vždy opraven a zmodernizován (r. 1934 a 1950). V r. 1960 bylo rozhodnuto (Hydroprojekt Praha) nadále provozovat pevný jez a další výstavbu soustředit na plavební komoru s obytným a provozním objektem. Stavba plavební komory byla zahájena r. 1969, dokončena až v r. 1975 při prodloužení labské vodní cesty k budované tepelné elektrárně ve Chvaleticích. Po další havárii byl v l. 1985-1991 pevný jez přestavěn na jez pohyblivý. V l. 1995-1996 při pravobřežním jezovém pilíři dokončena vodní elektrárna (Povodí Labe, a.s.). - Zdymadlo na Labi je vybudováno na říčním kilometru 91,701, v jednotné říční kilometráži 201,736. - Skládá se z jezu, plavební komory, malé vodní elektrárny Povodí Labe, a.s., malé vodní elektrárny na Bašteckém kanálu a malé vodní elektrárny s náhonem ve Veletově čp. 43. - Jez má 7 polí (každé o šířce 12 m) hrazených tzv. balenou dutou klapkou. Spodní část jezu byla vybudována na původním odbouraném pevném jezu, na ní pak vytvořena betonová deska, provedeny mikropiloty a injektážní práce. Pilíře mají dnes šířku 2,0 m, délku 12,35 m a výšku 5,2 m. Na tuto spodní část stavby pak byly osazeny duté klapky (ovládány hydromotory) a dobetonovány pilíře i Jamborův práh. Hrazení tvoří válcová hradidla. - Malá vodní elektrárna Povodí Labe umístěna při pravobřežním jezovém pilíři. Obsahuje dvě horizontální přímoproudé Kaplanovy turbíny typu 3-PK-150 s instalovaným výkonem 2 x 315 kW (při průtoku 3-10 m3/s). - Malá vodní elektrárna ve Starém Kolíně situována na Bašteckém kanálu (průtočná kapacita 16 m3/s), ve vzdálenosti 1740 m od vtoku z jezové zdrže umístěném v těsném sousedství veletovského jezu a hrazeném dutou klapkou. Budova elektrárny umístěna v areálu podniku Kara Starý Kolín. Před vtokem instalovány jemné stírací česle a stavidlové uzávěry s elektromotorickým ovládáním mechanismu. Ve strojovně dvě Kaplanovy vertikální turbíny typu 4-K-84 s max. výkonem 2 x 123,4 kW. Vedle vtoku na elektrárnu je umístěna jalová propust šířky 4,0 m, hrazená dvojitým uzávěrem celkové výšky 2,85 m. - Malá vodní elektrárna ve Veletově postavena na náhonu (délka 750 m) k bývalému mlýnu, odbočuje ze slepého ramene nad horním plavebním kanálem, odpadní koryto (délka asi 1300 m) meandruje okolo obce Veletov a zaúsťuje do Labe v ř. km 91,2. Před vtokem na elektrárnu umístěny hrubé a jemné česle a dřevěná stavidlová tabule ovládaná elektrickým servomotorem. Ve strojovně instalována Francisova turbína s max. hltností 3,63 m3/ a max. výkonem 34,58 kW. V pravé části objektu je jalový odpad hrazený rovněž dřevěnou tabulí s mechanickým ovládáním. Vlevo u elektrárny je pevný boční jez staropražského typu. - Plavební komora je vysunuta celou délkou (116,5 m) do horní vody jezu. Je jednolodní, železobetonová polorámová, s užitnými rozměry komory 85 x 12 m x 3,5 m. Veškeré ovládání plavební komory je poloautomatické, soustředěno do velína na komoře. - Účelem tohoto vodního díla je zajistit potřebnou hloubku a podmínky pro plavbu, zajistit odběry povrchové vody podle příslušných povolení a využití průtoku k výrobě elektrické energie ve třech malých elektrárnách (elektrárně Povodí Labe, na Veletovském náhonu a na Bašteckém kanálu), ale i využití jezové zdrže pro vodní sporty a rekreaci.
  Klíč.slovajezy * renesance * zdymadla * řeky * elektrárny * vodní elektrárny * turbíny * plavební komory
  CitaceOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 411.
  Zdymadlo Veletov na Labi [online]. [cit. 2011-10-04]. Dostupné z: http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/zsl_veletov.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

  Do košíku